آخرین اخبار : 

مهاجرت

تحصیل در اسپانیا

D985D8AFD8A7D8B1DAA9-D985D988D8B1D8AF-D986DB8CD8A7D8B2-D8ACD987D8AA-D8A7D8AED8B0-D9BED8B0DB8CD8B1D8B4-D8AFD8B1-D8AFD8A7D986D8B4DAAFD8A7D987-D987D8A7DB8C-D8A7D8B3D9BED8A7D986DB8CD8A7 تحصیل در اسپانیا شرایط اعزام دانشجو به اسپانیا و ادامه تحصیل در اسپانیا داشتن مدرک دیپلم دبیرستان و داشتن مدرک پیش دانشگاهی می باشد البته آن دسته از داوطلبانی که مدرک پیش دانشگاهی ندارند می بایست در آزمون ورودی دانشگاه ها شرکت کنند و در صورت قبولی می توانند وارد دانشگاه های اسپانیا بشوند. دروس در دانشگاه های اسپانیا به زبان ...